16 december 2020

Even bijpraten…

v.l.n.r. Lóló, Skikja, Skotta, Loki, Skaga, Luffie, Brim en Selur.

Lang niets van me laten horen hier op de website. Mijn excuses, maar ohohoh, je snapt vast wel waarom!
Een puppyleven is zo druk, zo gezellig druk, dat er weinig ruimte is voor andere dingen. Maar ik zal proberen het nu in te halen en veel leuke foto’s te zoeken en evt. filmpjes. Op facebook plaats ik bijna wel elke dag op z’n minst een leuke foto, maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die dat niet hebben en juist hier trouw wachten. We hebben hele gezellige weken achter de rug met ondanks de corona veel visite, wel op afspraak en op gepaste afstand. gelukkig hebben wij een grote ruimte waar dat kan en veel zijn we ook buiten geweest. Want ondanks dat dit geen zomernestje is is het weer ons reuze mee gevallen. En onze tuin hebben we op aanraden van onze vriendin Ati Dekker in vakken gedeeld met ene mooi houten hek, zodat als het heel vies weer is, de ‘graaftuin’ dicht kan. Want vier honden is al veel maar tien honden met modderpoten door je huis te rennen is wel heel erg veel. Voor de familiefoto heb ik dit keer ze niet op een rijtje gezet, dat was te gevaarlijk, want we gebruikten het hoge bed in de Sprookjeskamer met de mooie blauwe achtergrond. En dit nest draait veel het kopje weg als ze op de foto moeten, dus is extra moeilijk. Dus portretfotootjes gemaakt. Nou dat was ook NIET makkelijk hahaha, wat een boeven! Ze mochten ook in een nieuwe kamer dus vrij rondlopen en dat is voor pupjes een hele nieuwe wereld gelijk. Ze gingen helemaal uit hun dakjes.
Goed gelukt en toen was het tijd voor twee nachten fotoshoppen! En het resultaat op de sociale media kanalen. Veel aandacht ervoor, veel like-jes veel leuke reacties. En via de mail kreeg ik de volgende dag een bericht, dat er iets fout aan was! En ja hoor het klopte, ohmygod, hoe had ik dat over het hoofd kunnen zien en al die mensen op internet, niemand heeft het gezien hahaha! Wat dacht je wat? Lóló stond er twee keer op!
Kijk maar es hieronder… Kan jij zien waar en waar?

Dus nog een nachtje fotoshop en Brimmetje erop gezet. Wat nog het ergste was, ik had ook Lóló twee keer gefotografeerd en Brim dus helemaal niet. Gelukkig had ik een paar dagen ervoor onze lieve vriend Theun op bezoek gehad en hij maakt de mooiste foto’s met zijn telefoon en daarvan heb ik eentje bewerkt en erin gezet. Probleem op gelost. Dan de serie natuurlijk van Theun! Geniet lekker mee met deze mooie foto’s.

Na deze dag een verplichte rustdag natuurlijk. Heerlijk gesocialiseerd met andere honden ook zoals je ziet.
Deel 2 volgt in de volgende blog.

Didn't hear from me for a long time here on the website. My apologies, but ohohoh, you can understand why I think!
A puppy life is so busy, so pleasantly busy, that there is almost no room for other things. But I will try to catch up now and find a lot of nice pictures and possibly movies too. Almost every day I post at least a nice photo on facebook, but there are of course plenty of people who don't have social media. We have had very pleasant weeks with a lot of visitors despite the corona, by appointment and at an appropriate distance. Fortunately we have a large space where that is possible and we have also been outside in our big garden. Because despite the fact that this is not a summer litter, the weather has been not so bad for us. And on the advice of our friend Ati Dekker, we divided our garden into sections with a beautiful wooden fence, so that if the weather is very dirty, the 'digging garden' can be closed. Because four dogs is a lot, but running eight dogs with muddy feet through your house is a lot. This time I did not put the puppy's on one line to make the family photo, that was too dangerous, because we used the high bed in the Fairytale Room with the beautiful blue background. And this nest turns their heads away when they have to be photographed, so it is extra difficult. So I made single portrait photos. Well that was also NOT easy hahaha, what crooks! They were also allowed to walk and run freely in the new room and that is a whole new world for puppies. They went completely crazy.
Well done and then it was time for two nights of photoshopping! And the result on the social media channels. A lot of attention for it, a lot of likes and a lot of nice comments. And the next day I received a message via e-mail that something was wrong! And yes it was right, ohmygod, how could I have overlooked that and all those people on the internet, nobody has seen it hahaha! What do you think what? Lóló was on it twice!
Have a look below ... Can you see where and where?


So another night at the photoshop and put Brimmetje on it. Worst of all, I had also photographed Lóló twice and not Brim at all. Fortunately I had a few days before our dear friend Theun visited and he takes the most beautiful photos with his phone and I edited one of them and put it in. Problem solved. Then the series from Theun of course! Enjoy these beautiful photos.

Leave A Comment