18 april 2024

Echte vrienden – Real friends

Vriendschap Friendship IJslandse hond Icelandic Sheepdog

Over de vriendschap van Bambi Skaga onze IJslandse Hond en haar wilde dieren in het veld.

En dan opeens weet je weer dat je een Husky hebt!
Ik was bij Ati, de drie rooie duivels mee, lekker keihard rennen met hun corgievrienden op het grote corgielandgoed. Als gekken gingen ze met z’n allen tekeer. Dan zou je toch denken dat het daarna wel genoeg is, toch? Gokje wagen? Net als toen we starten, gewoon twee meter (hooguit) overbruggen van de auto naar de vrije rennierenniewereld. We gaven ze aplaus erbij, als een speer rechtuit, zo erin! Knappe dames. Maar toen terug, zouden we het wagen? Ik dacht nog even…. TE LAAT! Skaga neemt een snelle NickieLaudabocht om de Caddy heen en rent het vrije gras in, sloot over en hup een weiland in met lang gras, Weg WAS ZE! Ik dacht die is weg, zien we nooit meer terug. Opeens zie ik drie witte kontjes in de verte. Ze zal toch niet dat ook gezien hebben? Ze kan echt vijf weilanden ver kijken, de stinkerd. Ati bedenkt zich niet en stapt in haar snelle groene crossauto en gaat rechts het landpad op, richting de kontjes. Ik blijf ondertussen fluiten op m’n roze snerpfluitje en afwisselend ook nog keihard krijsen of dan weer een keer roepen met m’n allerliefste slijmstem uhglfgt!
Dan opeens zie ik iets kei en keihard rennen totaal aan een andere kant, ik herken m’n eigen Bambi niet, maar het blijkt haar wel te zijn en dan opeens duiken er ook een koppel eenden de lucht in en ja hoor, met Skaga! Nu over een kleiblubberkloetenland. ze rent eerst naar me toe en dan van me af en daar zie ik ook een fietser stoppen. Ik krijg hoop. Tevergeefs. de fietser rijdt naar Ati zie ik en dan rijden ze samen naar de blubber en ik zie Ati uitstappen, hoor wat geblaf, dit keer een blaf zo van ‘Hey wat gezellig, jij ook hier?’

Tjak ik heb je

En dan racen ze beide mijn kant weer op in het groene racewagentje. Wat ben ik opgelucht.
Ati vertelt me dat ook zij onderweg weg en Bambies en hazen en eenden zag!
En of ik haar ooit nog weer los laat? Jawel hoor, dat zien we dan wel weer. En anders hebben we ook geen avonturen meer. Alleen in Zweden mag het niet, daar hebben ze echt teveel Bambies.

Ook zijn wij te vinden op Facebook.

About the friendship of Bambi Skaga our Icelandic Sheepdog and her wild animals in the fields.

And then suddenly you remember that you have a Husky! I was with Ati, the three red devils along, running fast with their corgie friends on the large corgie estate. They all went crazy like crazy. Then you would think that it would be enough after that, right? Gamble? Just like when we started, just bridge two meters (at most) from the car to the free racing world. We gave them a round of applause, straight ahead, right in! Beautiful ladies. But then back, would we dare? I thought for a moment... TOO LATE! Skaga takes a quick NickieLauda turn around the Caddy and runs into the open grass, across the ditch and into a meadow with long grass, AWAY THEY WERE! I thought she's gone, we'll never see her again. Suddenly I see three white butts in the distance. She couldn't have seen that too, could she? She can really see five fields away, the stinkiestink. Ati doesn't think twice and gets into her fast green cross car and heads right onto the country path, towards the butts. In the meantime, I keep whistling on my pink whistle and alternately screeching loudly or shouting again with my sweetest slime voice, uhglfgt! Then suddenly I see something running really fast on the other side, I don't recognize my own Bambi, but it turns out to be her and then suddenly a pair of ducks dive into the air and yes, with Skaga! Now about a clay blubber cunt country. she first runs towards me and then away from me and I also see a cyclist stop there. I get hope. In vain. I see the cyclist driving to Ati and then they ride together to the mud and I see Ati get out, hear some barking, this time a bark like 'Hey, how nice, are you here too?' Well, TJAK, I got you! And then they both race back towards me in the green racing car. How relieved I am. Ati tells me that she too saw Bambies and some haze and ducks on the way! And will I ever let her go again? Yep, we'll see about that again. And otherwise we won't have any more adventures. Only in Sweden it is not allowed, they really have too many Bambies there.

You can find us also on Facebook.

Leave A Comment